· زمینه های پژوهشی و کاری دکتر محمد نصیری (متخصص روانشناسی بالینی و سلامت)

اختلال های هیجانی (اختلال های افسردگی و اضطرابی، اختلال­های وسواسی- اجباری)

مشکلات ارتباطی و بین فردی

آموزش مهارت های زندگی

مشاوره در زمینه ارتقاء سلامت جسمی، روانی و کیفیت زندگی (کاهش استرس، کاهش خطر رفتارهای جنسی، ورزش و تغذیه و …)

همچنین در زمینه ارزیابی­های روان­شناختی (ارزیابی هوش و شناخت ویژگی­های شخصیتی)

· سوابق تحصیلی:

دکتری روانشناسی سلامت (مهر 96 ) در حال تحصیل

ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی سلامت

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني (مهر 93 تا شهریور 95) (معدل 37/19) (پایان نامه دفاع 20)

ايران، تیریز، دانشگاه تبریز ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسي باليني

عنوان پایان نامه: روابط ساختاری سیستم­های مغزی رفتاری، حساسیت انزجاری و اختلال وسواسی­اجباری

استاد راهنما: دکتر مجید محمود علیلو؛ استاد مشاور: دکتر عباس بخشی پور رودسری

كارشناسي روانشناسي باليني (مهر 88 تا تیر 92) (معدل 43/15) (پایان نامه 20)

ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی استاد راهنما: دکتر مجید محمود علیلو

پذیرفته شده در دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی، روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز، روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و روانشناسی دانشگاه تبریز در مصاحبه دکتری.

· ارزیابی کامل روانشناختی:

MMPI-2 آزمونی برای ارزیابی و تشخیص ویژگی‌های شخصیتی (آنلاین)

MCMI-III آزمونی برای ارزیابی و تشخیص ویژگی‌های شخصیتی (آنلاین)

MMPI-2 RF آزمونی برای ارزیابی و تشخیص ویژگی‌های شخصیتی (آنلاین)

آزمون NEO برای ارزیابی شخصیت و مناسب برای کمک به افراد در امر ازدواج و انتخاب شغل (آنلاین)

هوشی وکسلر برای بزرگسال (حضوری)

سایر پرسشنامه‌ها (آنلاین)

· سوابق پژوهشی

v مقاله های منتشر شده

مقاله های منتشر شده در نشریه های علمی پژوهشی

1. محمد نصیری*، مجید محمود علیلو، حسین کارسازی و میعاد عصفوری. (1394). ارزیابی ساختار درونی مقیاس شدت سایبرکندوریا؛ یک مطالعه تحلیل عاملی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دوره سوم، شماره 3.

2. محمد نصیری*، حسین کارسازی، فاروق اسماعیل پور و منصور بیرامی. (1394). تاثیر معنی در زندگی، ذهن آگاهی و تاب آوری در شکوفایی دانشجویان. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال اول، شماره سوم، پیاپی (3)، صص 32-21.

3. کارسازی، حسین*؛ نصیری، محمد و هاشمی نصرت آباد ، تورج. (1394). مقایسه دو رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری اکتشافی در ارزیابی ساختار عاملی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، سال 13، شماره 4، صص 580-572.

4. کارسازی، حسین*؛ نصیری، محمد؛ عصفوری، میلاد؛ و محمود علیلو ، مجید. (1395). پیش بینی سایبرکندوریا براساس مولفه های حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی بین دانشجویان دانشگاه های تبریز در سال 94. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 18، شماره 4/ صص 56-46.

5. کارسازی، حسین*؛ نصیری محمد، اسماعیل پور، فاروق و خانجانی، زینب. (1396). نقش اختلال نقص توجه – بیش فعالی بزرگسالان در رفتارهای پرخطر رانندگی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان. مجله طب انتظامی، دوره 6، شماره 3، صص 177-167.

6. کارسازی، حسین*؛ نصیری، محمد؛ هاشمی نصرت آباد، تورج. (1395). تحلیل عاملی و ارزیابی ساختار درونی پرسشنامه حساسیت انزجاری. فصلنامه روانشناس بالینی، سال هشتم، شماره 4 (پیاپی 32).

7. مجید محمود علیلو، عباس بخشی پور رودسری و محمد نصیری* (نویسنده مسئول). (1396). روابط ساختاری سیستم های مغزی رفتاری، حساسیت انزجاری و اختلال وسواسی- اجباری.مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، دوره 23؛ شماره 4، ص 466-479. (مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد).

8.

مقاله های پذیرفته شده در نشریه های علمی پژوهشی

1. نصیری، محمد*؛ کارسازی، حسین و هاشمی نصرت آباد ، تورج. (1395). پیش بینی اختلال وسواسی جبری و اختلالات ترس براساس مولفه های حساسیت انزجاری. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز.

y مقاله های منتشر شده در کنفرانس های علمی داخلی و خارجی

1. نصیری، محمد*؛ کارسازی، حسین؛ عبدل پور، قاسم. نقش عاطفه منفی و عاطفه مثبت در ظهور نشانه های سایبرکندوریا با میانجیگری حساسیت اضطرابی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. مهر 94

2. نصیری، محمد*؛ کارسازی، حسین. ارزیابی رابطه بین حساسیت انزجاری و هراس خاص با کاربرد روش تحلیل مسیر. کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی. خرداد 94

3. کارسازی، حسین*؛ نصیری، محمد، فرداینی سفلی، حامد. پیش بینی نشانه های اختلال اضطراب فراگیر براساس حساسیت اضطرابی، دشواری در تنظیم هیجان و نگرانی: ارائه یک مدل ساختاری. همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه. شهریور 94.

4. عبدل پور، قاسم*؛ کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد. رابطه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری با علائم وسواسی در اختلال وسواس اجباری. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. مهر 94

5. کارسازی، حسین*؛ نصیری، محمد، عبدل پور، محمد. حساسیت انزجاری، عامل آسیب پذیری هراس خون تزریق جراحت. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- مهر 94.

6. عبدل پور، قاسم*؛ کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد. نقش تکانشگری و عدم تحمل بلاتکلیفی در سوءمصرف مواد. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. مهر 94